5 vragen aan Floris Hekster van Sonneborn

Geplaatst op: 23 augustus 2022

In onze rubriek ‘5 Vragen aan…’ stellen de leden van de Raad van Advies van TET Amsterdam zich voor. Dit keer Floris Hekster van Sonneborn.

1. Wie ben je en wat is je functie?
Ik ben Floris Hekster, 44 jaar, woonachtig in Amsterdam met mijn vrouw Iris en twee kinderen, Simon (9) en Isa (7). Ik werk als director operations van Sonneborn Refined Products BV, een van de weinige chemische fabrieken in de mooie Amsterdamse haven.

2. Wat doe je bij Sonneborn?
Als operationeel verantwoordelijke ben ik allereerste elke dag bezig met de veiligheid van onze operatie voor onze mensen en de omgeving. Wij werken vanuit de overtuiging dat met de focus op veiligheid, milieu en kwaliteit al het andere vanzelf komt. Dit vertaalt zich voor mij vooral in veel gesprekken over drijfveren, in enthousiasmeren over verbeteringen en consistent uitdragen wie we zijn en waar we heen willen.

3. Wanneer hoorde je voor het eerst over energietransitie?
Ik ben in 1995 scheikunde gaan studeren om vanuit de technische inhoud een bijdrage te kunnen leveren aan de milieuproblemen. Dat waren de nadagen van zure regen, pesticiden, dioxines en de grote milieurampen zoals Sandoz en ExxonValdez. Tijdens mijn studie kwamen de gedachten over alternatieve grondstoffen en zelfs de productieroutes voor chemicaliën op basis van natuurlijke grondstoffen langs. De term energietransitie kwam echt pas veel later in zwang; bij mijn vorige werkgever Fluor heb ik in de periode na 2006 wereldwijd aan de allereerste polysiliconprojecten gewerkt, waarin silicium voor zonnepalen werd geproduceerd.

4. Wat hoop je dat TET Amsterdam bereikt?
Ik hoop dat TET het voor elkaar krijgt om de verschillende belanghebbenden van de energietransitie – en dat is iedereen- op een lijn te krijgen. Vanwege de complexiteit van de energietransitie is samenwerking en bewustzijn van alle belangen de enige route. Binnen TET Amsterdam leren we van elkaars ervaringen wat inspireert om het juiste te doen.

5. Wanneer is de energietransitie in jouw ogen een succes en wat is daar nog voor nodig?
De energietransitie is een succes als we de beschikbare energie op de meest verstandige wijze weten in te zetten, binnen de emissiereductiedoelstellingen. Hierdoor blijft energie en alles wat daarvan afhankelijk is betaalbaar.

Door goed samen te werken gaat het lukken om die afstemming voor elkaar te krijgen en een enorme reductie in primair energiegebruik te bereiken. Dus waterstof als chemische bouwstof, elektriciteit als belangrijke energiebron, hoogwaardige warmte gebruiken in de industrie en laagwaardige restwarmte in de bebouwde omgeving.


5 questions to Floris Hekster of Sonneborn

In our section ‘5 Questions to…’, the members of the Advisory Council of TET Amsterdam introduce themselves. This time Floris Hekster of Sonneborn.

1. Who are you and what is your position?
I am Floris Hekster, 44 years old, living in Amsterdam with my wife Iris and two children, Simon (9) and Isa (7). I work as director operations at Sonneborn Refined Products BV, one of the few chemical factories in the beautiful Port of Amsterdam.

2. What do you do at Sonneborn?
As director operations, I am at first every day concerned with the safety of our operation for our people and the environment. We work from the conviction that with a focus on safety, the environment and quality, everything else comes naturally. For me, this mainly translates into many conversations about motivations, enthusiasm for improvements and a consistent expression of who we are and where we want to go.

3. When did you first hear about energy transition?
I started studying chemistry in 1995 in order to be able to resolve environmental problems through the technical understanding. Those were the aftermath of acid rain, pesticides, dioxins and major environmental disasters such as Sandoz and ExxonValdez. During my studies, thoughts about alternative raw materials and even the production routes for chemicals based on natural raw materials came up. The term energy transition really only came into use much later; In the period after 2006, at my previous employer Fluor, I worked on the very first polysilicon projects worldwide, in which silicon for solar panels were produced.

4. What do you hope TET Amsterdam achieves?
I hope that TET manages to get the different stakeholders of the energy transition – and that is everyone – on the same page. Due to the complexity of the energy transition, cooperation and awareness of all interests is the only route. Within TET Amsterdam we learn from each other’s experiences, which inspires to do the right thing.

5. When is the energy transition a success in your view and what is still needed?
The energy transition is a success if we manage to use the available energy in the most sensible way, within the emission reduction targets. This keeps energy and everything that depends on it affordable.

By working together well, it will be possible to achieve this coordination and achieve an enormous reduction in primary energy usage. So hydrogen as a chemical building block, electricity as an important source of energy, using high-energy heat in industry and low-grade residual heat in the built environment.