21. Alkion Terminal Amsterdam

Geplaatst op: 23 juni 2020

De Amsterdamse energieopslagbedrijven en de maritieme transportsector leveren een belangrijke bijdrage aan de opslag en het transport van vloeibare energiedragers over de gehele wereld, zoals zeetransport, binnenvaart en weg-, spoor- en pijpleidingen. De energieopslagsector in Amsterdam kan en  wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie. We staan aan de vooravond van verdere ontwikkelingen die de energievoorziening drastisch gaan veranderen. De sector wil in die verandering een rol van betekenis spelen.

Welke ontwikkelingen zien wij in onze sector?

De energieopslagbedrijven zien vier grote ontwikkelingen in de toekomst:

  1. Grootschalige waterstofimport; in de toekomst zal het naar verwachting mogelijk zijn om waterstof te importeren, ook uit verder gelegen gebieden. Op deze manier kan energie uit zon en wind zonder al te veel verlies worden getransporteerd, waarbij Amsterdam een belangrijke hubfunctie kan gaan vervullen. Maar dan is het wel nodig dat de bedrijven worden aangesloten op het waterstofnetwerk.
  2. Intensivering van opslag en transport van biobrandstoffen, e-fuels en synthetische brandstoffen bijvoorbeeld bedoeld voor de verduurzaming van Schiphol.
  3. Ontwikkeling van Amsterdam als de grootste hub voor de opslag, menging en doorvoer van” nieuwe brandstoffen in Europa
  4. Verbindingen met nieuwe en circulaire industrieën en/of een CO2 netwerk, en een ondersteunende rol in de energievoorziening van de stad.
Wat is het?

De opslagbedrijven zijn onderdeel van een wereldwijde energieketen die volop in transitie is. Neem alleen al de vraag naar nieuwe energie in stedelijke gebieden, maar ook de behoefte aan verduurzaming van de industrie en de luchtvaart. Veel landen vertalen het klimaatakkoord van Parijs naar lokale doelstellingen. Dit zorgt er ook voor dat in toenemende mate nieuwe energiebronnen worden opgeslagen in de Amsterdamse haven.

Waarom in Amsterdam?

Amsterdam kan door haar ligging, omvang en kennis een internationale toppositie blijven claimen in de veranderende energiemarkt.

De energieopslagbedrijven in Amsterdam bevinden zich op een unieke strategische locatie, waar aanvoer per schip, spoor, weg én per pijplijn, mogelijk is en waarbij ook nog eens een directe pijplijnverbinding naar Schiphol is.

De nabijheid van een energie-intensieve en biobased industrie gecombineerd met de geplande windmolenparken voor de kust, versterkt de functie van Amsterdam als energiehub en heeft een aanzuigende werking op innovatieve ondernemingen (in de maakindustrie) die zich hier willen vestigen.  Door de omvang van het energiecluster in de Amsterdamse haven is er veel  expertise over de opslag van energiehoudende producten. Het proces- en veiligheidsdenken zit diepgeworteld bij de mensen die bij deze bedrijven werken. Die kennis is straks nodig om op een veilige manier de op- en overslag van nieuwe energie te faciliteren. Bedrijven voldoen nu al aan de hoogste milieu eisen met dampverwerking en waterzuivering.

Wat hebben de projecten nodig?

Om dit te realiseren is een goed investeringsklimaat voor bedrijven noodzakelijk, evenals publieke investeringen in ontsluitende infrastructuur. Hierbij gaat het met name om verbindingen binnen het Noordzeekanaal gebied en aansluitingen op bestaande energietransportnetwerken. Voorts is er ruimte nodig om te experimenteren, zowel fysieke ruimte, milieuruimte als vergunningen en tijd.

Wat is de opleverdatum?

Op de korte termijn richten de bedrijven zich in toenemende mate  op het mengen en opslaan van zogenaamde duurzame brandstoffen, op het bijmengen van bio- en  synthetische brandstoffen.

Dit kan grotendeels met de bestaande infrastructuur, dit wordt volledig gefinancierd vanuit eigen grootschalige investeringen.

Op (middel)lange termijn gaat de sector over op de aanvoer en opslag van nieuwe transportbrandstoffen en/of energiedragers zoals synthetische brandstoffen, bio brandstoffen, methanol, ethanol, ammonia en waterstof. Dit vergt een nieuwe infrastructuur die grote investeringen, zowel publiek als privaat met zich meebrengt.