28. Regionale waterstofleiding tussen IJmuiden en Amsterdam

Geplaatst op: 8 juli 2020

Gasunie en Port of Amsterdam willen de komende vijf jaar een regionale waterstof­backbone in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) realiseren. Nog dit jaar moet duidelijk worden of dat ruimtelijk, economisch en technisch haalbaar is.

Port of Amsterdam wil een actieve rol spelen in de regionale energietransitie en bij het verduurzamen van internationale energieketens. Zij onderschrijft de belangrijke rol van waterstof als duurzame energiedrager en grondstof om deze transitie te realiseren en vindt dat hiermee een grote sprong naar een waterstofeconomie in de regio wordt gemaakt. Port of Amsterdam is ook voornemens om mee te investeren. 

Wat is het?

Met de ontwikkeling van deze regionale waterstofleiding tussen IJmuiden en Amsterdam willen beide partijen de markt voor duurzame waterstof stimuleren en faciliteren, zodat bestaande en nieuwe bedrijven in het NZKG hun verduurzamingsdoelen kunnen realiseren. Daarmee levert het bovendien een significante bijdrage aan de energietransitie doelen van het nationaal Klimaatakkoord.

Wat heeft het nodig?

Het tijdig realiseren van een regionale waterstofleiding is een belangrijke succesfactor voor de ontwikkeling en vestiging van duurzame industrie in het NZKG. Het doel is om een waterstofinfrastructuur te ontwikkelen van IJmuiden naar het havengebied van Amsterdam, waar gebruikers onder gelijke voorwaarden gebruik van kunnen maken. Een deel hiervan is voorzien als onderdeel van de landelijke waterstofbackbone die door Gasunie zal worden gerealiseerd en waarmee het NZKG zal worden verbonden met andere Nederlandse, Duitse en Belgische industrieclusters en opslag.

Wat is de opleverdatum?

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen moet er op afzienbare tijd gestart worden met de aanleg van een waterstofnetwerk.

Partijen hebben de intentie om na initiële vaststelling van de haalbaarheid vervolgstappen te zetten richting uiteindelijke realisatie in de komende vijf jaar. Bij het bepalen van deze haalbaarheid wordt gelet op aspecten als techniek, ruimte, financiën, markt en maatschappelijk draagvlak. De haalbaarheidsstudie zal eind 2020 zijn afgerond. Potentiële afnemers van waterstof en andere stakeholders zullen nadrukkelijk betrokken worden in dit proces.