Sterke haven

ORAM merkt dat verschillende ontwikkelingen grote impact hebben op het ondernemers‐ en vestigingsklimaat in de haven. We pakken actuele thema’s binnen het havengebied aan.

Commissies
ORAM faciliteert diverse havengerelateerde commissies:

Amports
ORAM is de uitvoeringsorganisatie voor de marketing en promotie van Port of Amsterdam via Amports. 

Veiligheid
ORAM zet zich in voor een veilige werkomgeving en een veilige werkplek in het havengebied. Voor die veiligheid moet je samen zorgen, vinden we. Zo zijn we op dit moment actief in twee publiek‐private samenwerkingen en brengen we leden bij elkaar rondom veiligheidsthema’s.

Ruimte voor werk
De ruimte voor werk en bedrijvigheid staat de laatste jaren sterk onder druk in Amsterdam en regio. Dit komt met name door de grootschalige transformatie van bedrijventerreinen naar gemengde gebieden met woningbouw. Ruimte elders in de regio vinden wordt voor bedrijven steeds ingewikkelder. Dit vraagstuk vraagt om nieuwe werkwijzen binnen de ruimtelijke ontwikkeling.

Netcongestie
Netcongestie ontstaat wanneer de vraag naar elektriciteit de beschikbare capaciteit om deze te transporteren overtreft. Op verschillende plekken in de MRA is dat helaas het geval. We zien dat de netcongestie en de toenemende vraag naar elektriciteit de innovatie en klimaat‐neutrale ambities van bedrijven op slot zet en nieuwe vestigingen van bedrijven blokkeert. Dit heeft grote impact op het vestigingsklimaat in de haven. ORAM stimuleert de samenwerking tussen netbeheerders, bedrijfsleven en andere overheden om tot een actieplan te komen. Een plan om netcongestie te beperken door uitbreiding van netcapaciteit en prioritering van kritische sectoren als de logistieke bevoorrading en energievoorziening.

Arbeidsmarkt
Voldoende werkgelegenheid en passend werk, vanuit een divers aanbod van sectoren is van groot belang voor een economie die duurzaam en weerbaar is. Onder andere in de haven en (maak)industrie is veel werkgelegenheid, echter deze banen zijn vaak onderbelicht. ORAM zet zich in om binnen de MRA een sterke arbeidsmarkt te creëren, waarbij vraag en aanbod optimaal samenkomen.

Mobiliteit
Woon‐werkverkeer, het bevoorraden van de (binnen)stad, goederenvervoer en de transportverbinding tussen de haven en achterland vormen samen de basis voor een goed functioneren van stad en regio. ORAM geeft tegenwicht in de planvorming en pleit voor een passend mobiliteitsbeleid met meer aandacht voor ondernemend Amsterdam, met name voor goederenvervoer en bevoorrading en de rol van het spoor.

Energietransitie
Zonder het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is de energietransitie niet mogelijk. Het is van belang om investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur in de regio te behouden én verder te ontgrendelen om deze transitie mogelijk te maken:

  • Grootschalige productie en/of import en opslag van nieuwe energiedragers zoals waterstof.
  • Productie en distributie van biofuels, synthetische kerosine en andere e‑fuels, zoals methanol.
  • Aanleg, onderhoud en in de toekomst vervanging van windparken vanuit de haven
  • Aanlanding van de gegenereerde elektriciteit op zee.

Deze transitie vraagt om meer fysieke en milieuruimte. Op de korte termijn speelt dit al wanneer zowel nieuwe als fossiele energiedragers naast elkaar verwerkt worden.

In samenwerking met Port of Amsterdam heeft ORAM platform TET Energy Transition geïnitieerd. Met onder andere als doel om business cases, demo‐projecten en ideeën te presenteren die tot navolging of samenwerking leiden. Cases waar andere ondernemers kennis en inspiratie uit opdoen of bij kunnen aanhaken.

Circulaire Economie
Havens en industrie leveren op verschillende niveaus een voor Nederland en de regio cruciale bijdrage aan circulariteit. Het is van belang om investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur in de regio te behouden én verder te ontgrendelen om transitie mogelijk te maken. Zo zijn er kansen voor industriële circulaire productie en verwerking waar verschillende afvalstromen een zo hoogwaardig mogelijk nieuw leven krijgen. Deze transitie vraagt fysieke en milieuruimte en een ontwikkeling op het gebied van complexere circulaire vergunningsverleningstrajecten.

ORAM heeft samen met Port of Amsterdam en diverse circulaire bedrijven en kennispartijen Netwerk Circulair opgericht. Het doel van dit netwerk is om circulaire bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied te laten groeien.

Lees paper ‘Netwerk Circulair’ van ORAM en Port of Amsterdam. Op platform TET Energy Transition vind je ter inspiratie en kennisoverdracht ook cases met betrekking tot circulaire projecten.

Kees
Noorman

Algemeen directeur
..