Nieuw bestuur Provincie Noord-Holland

Geplaatst op: 17 juli 2023

Noord-Holland heeft een nieuw bestuur. Na de verkiezingen in maart onderhandelden BBB, VVD, GroenLinks en PvdA over een coalitieakkoord. Dat ligt er nu onder de titel: ‘verbindend vooruit!’ De nieuwe partners maken zich naar eigen zeggen ‘hard voor een leefbare en economisch krachtige provincie’.

5 speerpunten ORAM

Wat ORAM betreft vragen de belangrijke vraagstukken van deze tijd om een provinciebestuur dat – bewust van haar belangrijke rol en functie – assertief, ondernemend en oplossingsgericht het voortouw neemt, in de wetenschap dat Noord-Holland vol potentie en kansen zit. Daarom bracht ORAM kort na de verkiezingsuitslag ORAM 5 speerpunten onder de aandacht bij het nieuwe provinciebestuur.

Ambities coalitieakkoord

Het nieuwe bestuur zit vol ambitie: “We willen voor 2030 184.000 woningen bijbouwen. Daarnaast willen we het energienet uitbreiden, de natuur versterken, de luchtkwaliteit verbeteren, de klimaatcrisis tegengaan en oog houden voor een toekomstbestendige landbouw in onze provincie. Daarnaast verbeteren we de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie.”

Ruimtelijke ordening

De provincie geeft aan nadrukkelijk de regie te willen nemen op de ruimtelijke ordening. Dit juichen wij toe. Als bovenregionale overheid is de provincie de aangewezen partij om deze belangrijke rol te vervullen: “Juist op provinciale schaal moet de afweging gemaakt worden over wat waar en op welke manier kan.”

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

We zijn ook blij met de aandacht die de provincie heeft voor (ruimte voor) bedrijvigheid, in het bijzonder in de zware milieucategorie: “Een sterke provincie is wat ons betreft een provincie waar ruimte is voor economie en bedrijvigheid. We zetten ons dan ook in om in ieder geval de bestaande ruimte voor bedrijven en industrie te behouden. Juist ook in de zware milieucategorieën, met name in het Noordzeekanaalgebied.”

Haven

Ten aanzien van de haven belooft het nieuwe akkoord nog meer goeds: “We vinden het belangrijk dat het Noordzeekanaalgebied (NZKG) voorzien blijft van een scheepsreparatiewerf, omdat dit een voorwaarde is voor het goed functioneren van het havengebied. We spannen ons daarom samen met partners tot het uiterste in voor het behoud van deze functie.” Over de Houtrakpolder, waarop een strategische reservering voor een havenbekken ligt, zegt de provincie het volgende: “Binnen het programma onder de Nationale Omgevingsvisie voor het NZKG (de NOVEX-NZKG) wordt voor de Houtrakpolder specifiek gekeken naar (een combinatie van) de volgende functies: natuur en recreatie, piekwaterberging, energietransitie en havenontwikkeling. Tot die tijd blijft de huidige reservering van toepassing. Daarnaast dragen we bij aan de energiehaven in het NZKG.”

Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is een belangrijke pijler onder het akkoord “De komende jaren scherpen wij binnen wettelijke kaders de vergunningverlening verder aan om met name de gezondheid zo stevig mogelijk te borgen. Daarnaast versterken we de handhaving en besteden we extra aandacht aan bedrijven die de grootste impact hebben op de leefomgeving en de gezondheid. … We ondersteunen bedrijven om de transitie naar meer duurzame en schone productieprocessen te kunnen maken. Voor vervuilende bedrijven die deze transitie op termijn niet kunnen of niet willen maken, zien wij geen toekomst”

Ten aanzien van Tata Steel zegt het nieuwe bestuur het volgende: “de komende jaren zullen we ons blijven inzetten om de impact op leefomgeving, het milieu en het klimaat terug te dringen en zullen we meewerken aan een schone en groene staalindustrie in de IJmond.”

Goederenvervoer

Onbelemmerd goederenvervoer krijgt ook aandacht “We stimuleren het goederenvervoer over water, omdat dit als onderdeel van een bredere vervoersketen bijdraagt aan de vermindering van de uitstoot en verkeersdrukte op de weg. We investeren in voorzieningen langs vaarwegen en de elektrificatie van het vervoer over water. We zetten ons in om een onbelemmerde doorvaart van de scheepvaart mogelijk te maken, in elk geval op de route van de Zeesluis IJmuiden naar de Oranjesluizen in Amsterdam.”

Energietransitie

In het kader van de energietransitie continueert de provincie de RES (regionale energie strategie) aanpak en zet de nieuwe coalitie in op onder ander waterstof: “Waterstof is een belangrijk instrument in de energietransitie en biedt economisch kansen. We stimuleren daarom de ontwikkeling van waterstof. De havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder gaan hier een belangrijke rol in spelen.”

De energiecongestie is een van de grote uitdagingen waar de haven en industrie voor staan. De provincie zet in op uitbreiden van capaciteit én besparing. “De oplossing zit enerzijds in de aanleg van nieuwe infrastructuur en anderzijds in het verder besparen, verdelen en intelligenter benutten van energie. Vanuit onze rol als ruimtelijke regisseur maken we ruimte voor de infrastructuur, waaronder transformatorstations, aanlanding van windenergie en het waterstofnetwerk. Ook zetten we in op het versnellen van procedures.

Het veranderen van regelgeving en het inzetten op slimme combinaties kan ook al een oplossing bieden. We maken ons hard voor het verlenen van voorrang bij energie-aansluitingen aan organisaties met een groot maatschappelijk belang, zoals ziekenhuizen en bedrijven die serieuze stappen zetten om te verduurzamen. We stimuleren innovatieve oplossingen zoals energiehubs op bedrijventerreinen, buurtbatterijen en het ontlasten van het elektriciteitssysteem door besparing en zetten in op alternatieve warmtebronnen.”

Economie

Qua economie zet Noord-Holland erop in internationaal concurrerend en innovatief te zijn: “Wij versterken het vestigingsklimaat. Samen met bedrijven en kennisinstellingen zetten wij ons in voor goede infrastructurele en digitale verbindingen, voor kennis en innovatie, een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en goed werkgeverschap.” De provincie wil voorts koploper zijn in de omschakeling naar circulariteit en de meest midden- en kleinbedrijf-vriendelijke provincie van Nederland.

Overzicht leden Gedeputeerde Staten

  • Arthur van Dijk (VVD): sinds 7 januari 2019 commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland
  • Rosan Kocken (GroenLinks): klimaat en energie, natuur en landschap en water en bodem
  • Jeroen Olthof (PvdA): Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, (regionale) Luchtvaart, OV-knooppunten, Voorzieningen, Cultuur & Sport
  • Esther Rommel (VVD): Economie, Ruimtelijke Ordening en Recreatie
  • Jelle Beemsterboer (BBB): Wonen, Landbouw en Visserij en het Provinciaal programma landelijk gebied (PPLG)

Bekijk hier het volledige coalitieakkoord