Provincie Noord-Holland presenteert Nota Zeehavens

Geplaatst op: 22 december 2022

Op de valreep van een nieuwe bestuursperiode presenteert de provincie Noord-Holland de Nota Zeehavens. ORAM heeft in een vroegere fase input gegeven op deze nota, net als andere stakeholders in de haven. Het resultaat is een gebalanceerde visie die enerzijds inzet op het economische belang van de havens en anderzijds op het belang van de energietransitie en circulariteit. De nota beslaat alle zeehavens in de provincie, naast de havens in het Noordzeekanaalgebied komt ook de haven van Den Helder aan bod.

NZKG is exclusief voor havengebonden bedrijvigheid

De ruimtelijke ordening van de havengebieden speelt uiteraard een belangrijke rol in de nota. De provincie kiest ervoor in het Noordzeekanaalgebied vast te houden aan de titel ‘Industrieterrein van Provinciaal belang’ teneinde te voorkomen dat de beschikbare ruimte volstroomt met functies die ook elders gehuisvest kunnen worden. Daarmee wordt het NZKG exclusief bestemd voor havengebonden bedrijvigheid, zware industrie, de energietransitie en circulaire economie. Andere (economische) activiteiten dienen in beginsel buiten de havengebieden te worden gerealiseerd. Voor het economisch goed laten functioneren van de haven is voldoende ruimte nodig voor bedrijven die voor de bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de haven. Dit gaat zowel om ruimte op terreinen direct gelegen aan een havenbekken of diep vaarwater met laad- en losfaciliteiten (kadegebonden terreinen) als om ruimte op terreinen binnen 2,5 km van een havenbekken, aldus de nota.

Provinciale Staten neemt unaniem motie aan naar aanleiding van voordracht Damen Shipyards voor behoud scheepsreparatiewerf
Tijdens de behandeling van de nota zeehavens in Provinciale Staten hebben Emile Poot en Tjeerd Schulting van Damen Shipyards ingesproken over de situatie rond de scheepsreparatiewerf in Amsterdam-Noord. Woningbouwplannen bedreigen daar het voortbestaan van de werf met haar cruciale functie voor het NZKG en haar grote werkgelegenheid voor de regio. Naar aanleiding van deze bijdrage is er op instigatie van VVD-statenlid Klaas-Jeroen Terwal samen met CDA, ChristenUnie, PVV en JA 21 een motie ingediend waarin zij het provinciebestuur opdragen om zich tot het uiterste in te spannen om de werf te behouden op de huidige locatie dan wel op een geschikte locatie in het NZKG. Deze motie is door de voltallige Provinciale Staten gesteund. ORAM is blij met deze unanieme steun voor de continuïteit van een volwaardige scheepsreparatiewerf en hoopt dat er binnenkort een serieuze oplossing komt voor deze langlopende kwestie.

Toekomstbestendige haveneconomie is voorwaarde voor woningbouw

Het provinciebestuur voorziet voorts dat er voor de energietransitie ook extra ruimte nodig zal zijn, ook buiten bestaande industrieterreinen. Naast fysieke ruimte moet daarbij rekening worden gehouden met milieuruimte en de effecten op de gezonde leefomgeving. Het betekent ook dat op de beoogde transformatielocaties in Amsterdam (Havenstad), Zaanstad (Hembrugterrein en Achtersluispolder) en Beverwijk (Spoorzone) per deelgebied zorgvuldig wordt afgewogen welke gebieden op welk moment getransformeerd kunnen worden. Daarbij dient zowel de gezonde leefomgeving als het in stand houden van een toekomstbestendige haveneconomie gegarandeerd te zijn. Hierbij dient ook aandacht uit te gaan naar de continuïteit van de logistieke functie van de haven. ORAM ziet dit als een logische afweging.

Houtrakpolder

In de omgevingsvisie Noord-Holland en de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 is de locatie Houtrakpolder aangewezen als strategische reservering voor de haven. Deze havennota voegt daar weinig aan toe behalve dat er overstroomgebieden moeten worden aangewezen voor piekwaterberging en de Houtrakpolder wordt gezien als mogelijke locatie. ORAM vindt het belangrijk dat de Houtrakpolder indien nodig de eerstaangewezen locatie blijft voor havenbedrijvigheid, zoals eerder bestuurlijk vastgelegd. Dit is ook in lijn met de constatering van het provinciebestuur in deze nota, dat voor het economisch goed laten functioneren van de haven voldoende ruimte nodig is voor bedrijven.

Nauwe samenwerking tussen de havenbedrijven

De provincie toont zich voorstander van nauwere samenwerking tussen de havenbedrijven in Noord-Holland. Daarbij kan gedacht worden aan meer structurele samenwerking tussen Port of Amsterdam en Port of Den Helder op specialistische operationele werkzaamheden. Maar ook aan het gezamenlijk optrekken van de havenbedrijven bij het ontwikkelen van kavels ten behoeve van windparken op zee. Daarnaast zou de provincie Noord-Holland graag zien dat de havenbedrijven in de IJmond nader onderzoeken op welke wijze de schaarse kaderuimte in de IJmond beter benut kan worden, waarbij het intensiveren van de samenwerking tussen de Zeehaven IJmuiden NV en de haven van Beverwijk voor de hand ligt, aldus de nota.

Achterland verbindingen cruciaal

De provincie Noord-Holland zet er op in om de aansluiting van het Noordzeekanaalgebied per spoor op het Trans-European Transport Network zo goed mogelijk in te richten.

Voor het functioneren van de Amsterdamse haven zijn goede verbindingen met het achterland cruciaal. Specifieke aandacht dient uit te gaan naar het vervoer van gevaarlijke stoffen. Omwille van de veiligheid dienen deze zo min mogelijk langs woningen, kantoren en andere gevoelige functies geleid te worden. Op de lange termijn zal voor de Amsterdamse haven de A5 een steeds grotere rol spelen in het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg. Er dient daarom terughoudend te worden omgegaan met verdichting langs de routes richting de A5.

Lees hier de Zeehavennota