Terugblik Rondetafelgesprek Mobiliteit Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Geplaatst op: 28 november 2023

Thema: ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ (SBaB) - Gedragsverandering als uitgangspunt voor mobiliteitsoplossingen. De Mobiliteitstafel van ORAM sprak over de mogelijkheid om gedragsverandering in te zetten ten behoeve van de bereikbaarheidsproblematiek en stelt voor om de volgende onderwerpen mee te nemen bij de uitvoering van het Multimodaal toekomstbeeld (MTB) in de MRA.

Goed mobiliteitsbeleid begint bij goed ruimtelijk beleid
Start met goed ruimtelijk beleid: waar bouwen we de woningen en waar willen we dat bedrijven zich vestigen. In de praktijk lukt het in de MRA nog niet om hier voldoende op te sturen. Hierdoor blijft de behoefte van inwoners/werknemers om zich te verplaatsen nog steeds groot en met een groeiend aantal inwoners/werknemers zal het aantal verplaatsingen toenemen. Knooppuntontwikkeling kan hier een grote bijdrage aan leveren.

Grote bedrijven helpen MKB
Als er bepaald moet worden wat het bedrijfsleven nodig heeft is dit een belangrijk onderscheid om te maken: werkgever of ondernemer. MKB heeft bijvoorbeeld aanzienlijk minder tijd om aandacht te besteden aan een passend mobiliteitsbeleid, laat staan dat de financiële middelen er zijn. Hulp en advies is gewenst maar wordt dikwijls gemist.

Spreid de spits
Grotere organisaties worden in staat geacht om de reisbewegingen van hun werknemers beter te spreiden en/of te vermijden, bijvoorbeeld met thuiswerken. Door actiever te sturen kan de druk op de spits mogelijk met 10% verlicht worden. Daarmee wordt één van de grootste knelpunten in het mobiliteitssysteem weggenomen. Dan is de opgave die overblijft voor het MKB mogelijk een stuk kleiner.

Activeer ambassadeurs
Er zijn genoeg best practices in reeds vastgestelde mobiliteitsbeleid, waaronder het aanbieden van moblitietsbudget. Deze praktijken zijn niet voor elk bedrijf toepasbaar. De bedrijven met goede voorbeelden kunnen hier een ambassadeursrol vervullen.

Verschil personen- en goederenvervoer
Het Multimodaal Toekomstbeeld (MTB) focust voornamelijk op personenvervoer. Om gedragsverandering succesvol in te zetten vraagt dit om een veel integralere benadering. Tevens is er voor goederen een verschil tussen de grotere stromen vanuit de regio naar de stad en de fijnmazigere netwerken van distributie in de stad. Als deeloplossing werd ook gewezen op de rol die het water als modaliteit kan bieden. Er werd nadrukkelijk gevraagd om goederenvervoer in het MTB op te nemen en daarbij ‘vervoer over water als alternatief’ nader uit te werken, in dit netwerk is capaciteit genoeg.

Beïnvloeden van mobiliteitsgedrag
Het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag gaat vaak over financiële prikkels die bedrijven kunnen inzetten. In het gesprek werden nog drie bepalende factoren aangevoerd voor de keuze hoe werknemers, bezoekers, bewoners reizen: tijd, comfort en het aanbod van OV/parkeerplekken waar men uit kan kiezen. Bedrijven hebben niet op alles evenveel invloed. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven essentieel.

Ontschot financiën
Tot slot werd duidelijk dat iedereen ervaart dat er stevige schotten zitten tussen de financiële middelen bij de overheid zijn. Dat wordt door overheden zelf ook als lastig ervaren. Geld voor infrastructuur is niet beschikbaar voor fietsoplossingen. Of bijdragen aan aanloopverliezen in de exploitatie mogen niet met infragelden worden bekostigd. Dit vraagt om een verandering. We moeten dit blijven agenderen bij de diverse stakeholders.