Zorgen over voortgang Zuidasdok

Geplaatst op: 11 april 2022

ORAM, VNO-NCW MRA en Rover hebben gezamenlijk, middels een brief aan minister Harbers en staatssecretaris Heijnen, grote zorgen geuit over de voortgang van het Zuidasdok.

Inzet is om snel duidelijkheid te creëren tussen het Rijk en de Vervoersregio Amsterdam over de budgetoverschrijding van de realisatie van het Zuidasdok. De vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven en reizigers vragen nadrukkelijk aan alle betrokken partijen op lokaal, regionaal en nationaal niveau om stappen te zetten, onzekerheden weg te nemen en de realisatie van het Zuidasdok daarmee dichterbij te brengen.

Prioriteit
Er wordt gevraagd om het project de hoogste prioriteit te geven en daarnaast wijzen partijen nadrukkelijk op de interregionale functie van Zuidasdok in relatie tot het economisch vestigingsklimaat en de enorme woningbouwopgave in de MRA. Zonder de benodigde investeringen zullen capaciteitsproblemen steeds groter worden. Met als gevolg een toename van vertragingen en onvoldoende capaciteit voor treinreizigers, personenmobiliteit over de weg en goederenvervoer over weg en spoor.

Timing
De brief is aanvullend op het notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van 11 april 2022, waarbij de voortgang van het Zuidasdok is geagendeerd. Naast de minister en staatssecretaris zijn de commissieleden Tweede Kamer Infrastructuur en Waterstaat geïnformeerd.

Rol ORAM – Zuidascommissie
ORAM behartigt de belangen van de bedrijven in Zuidas. Door de grote druk op ruimte en mobiliteit in het gebied staan de bereikbaarheid en de leefbaarheid structureel onder spanning. Het is van groot belang dat de bedrijven hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden, continu goed worden geïnformeerd en vanuit het gezamenlijk belang invloed kunnen uitoefenen op de keuzen die voorafgaand en tijdens de aanleg worden gemaakt. Dat wordt gefaciliteerd door de ORAM Zuidascommissie. Met afgevaardigden van onze leden in Zuidas gaan we de dialoog aan met de projectorganisatie Zuidasdok, gemeente Amsterdam Zuidas en andere publieke organisaties, zodat wensen en behoeften van bedrijven voldoende worden geborgd in de plannen en te komen tot een soepele uitvoering.