Reactie ORAM op ontwerpverkeersbesluit uitstootvrije zone bestel- en vrachtauto’s

Geplaatst op: 2 oktober 2023

Gemeente Amsterdam wil dat per 1 januari 2025 alle nieuwe bestel- en vrachtauto's die binnen de Ring A10 in Amsterdam rijden, uitstootvrij zijn.

Tot en met 23 oktober 2023 kun je reageren op dit plan.

ORAM zet zich in voor een sterk ondernemers‐ en vestigingsklimaat in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Onderdeel daarvan is de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven binnen het thema mobiliteit bij overheden en vervoersorganisaties. Op 27 september 2023 heeft ORAM aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Amsterdam de zorgen en bezwaren kenbaar gemaakt ten aanzien van het ontwerpverkeersbesluit . Het verzoek van ORAM aan de gemeente is om deze bezwaren en zorgen te verwerken in het definitieve beleid inzake ‘Invoering uitstootvrije zone bestel- en vrachtauto’s’.

Dialoog is van groot belang
Voortzetting van de dialoog tussen de gemeente en het bedrijfsleven is van groot belang om tot een evenwichtige en haalbare aanpak te komen die de doelstellingen van duurzaamheid en een gezonde leefomgeving bevordert zonder de economie daarmee schade toe te brengen. ORAM is uiteraard bereid actief deel te nemen aan verdere discussies en om oplossingen te verkennen, die de belangen van zowel de gemeenschap als de ondernemers in Amsterdam dienen.

Reactie
Hoewel ORAM het belang van duurzaamheid en de verbetering van de luchtkwaliteit in Amsterdam ondersteunt, menen wij dat de huidige plannen onvoldoende realistisch zijn en enkele cruciale kwesties over het hoofd worden gezien. De onderbouwing van ons bezwaar brengen we graag onder de aandacht via onderstaande voorwaarden en uitgangspunten.

1. Business case voor het MKB
Tot op heden ontbreekt een duidelijke en gedetailleerde business case voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) met betrekking tot de milieuzonering. Het is van groot belang dat de financiële impact op kleine en middelgrote ondernemingen grondig wordt onderzocht en dat er passende ondersteuningsmaatregelen worden geboden om de overgang naar milieuvriendelijker vervoer haalbaar en schaalbaar te maken.
Daarnaast zal er sprake zijn van versnelde afschrijving van dieselvoertuigen bij verschillende grotere transporteurs, die grondstoffen, eindproducten en materialen transporteren van binnen Nederland naar verschillende locaties in Amsterdam. Dit zal aanzienlijk kostenverhogend werken voor het vervoer van en naar deze locaties en de branche verder onder druk zetten.

2. Impactanalyse
Een zorgwekkend aspect van het huidige plan is het ontbreken van een gedegen impactanalyse. Het is van groot belang dat er een uitgebreide evaluatie wordt uitgevoerd om de potentiële effecten van de milieuzonering op zowel de bedrijven als de gemeenschap in kaart te brengen. Een grondige impactanalyse is essentieel om te beoordelen welke maatregelen effectief zijn en welke aanpassingen nodig zijn om onnodige lasten te vermijden.

3. Verkeersbesluit biedt geen helderheid
Een ander punt van zorg is dat het huidige verkeersbesluit geen helderheid biedt over de concrete uitvoering en handhaving. Er ontbreekt een duidelijk en uniform kader waardoor een gelijk speelveld ontbreekt voor alle betrokken partijen. Het is van essentieel belang dat er transparante richtlijnen en regels worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat alle ondernemers op gelijke wijze worden behandeld.

4. Beschikbaarheid van energie
In het kader van milieuzonering wordt de overgang naar elektrisch vervoer aangemoedigd. Echter, in de huidige situatie is er sprake van netcongestie, wat de beschikbaarheid van voldoende elektriciteit voor het opladen van elektrische voertuigen belemmert. Voordat een grootschalige overgang naar elektrische voertuigen kan plaatsvinden, moet de gemeente Amsterdam zorgen voor voldoende energiecapaciteit en een stabiel elektriciteitsnetwerk.

5. Beschikbaarheid van elektrische voertuigen
Momenteel is het aantal elektrische voertuigen dat nodig is om aan de eisen van de milieuzonering te voldoen niet voorradig op de markt. Het vergt tijd om de benodigde infrastructuur en voertuigen te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor bedrijven. Een gefaseerde overgang met realistische doelstellingen is noodzakelijk om de Amsterdamse ondernemers de kans te geven zich aan te passen aan deze veranderingen. Als alternatief biedt Biodiesel en BioLNG een goede mogelijkheid in de overgangsfase.

6. Actieradius van huidig elektrisch vervoer
Het huidige aanbod van elektrische voertuigen beschikt over een beperkte actieradius. Deze voertuigen zijn niet geschikt voor de transport- en logistieke bedrijven die lange afstanden moeten afleggen. Het borgen van de beschikbaarheid van elektrische voertuigen met een grotere actieradius is een ‘conditio sine qua non’ voor de invoering van voornoemd beleid.

7. Transport naar andere staten niet meer mogelijk
Bedrijven maken zich zorgen dat sommige (niet) EU grondstoffen niet meer naar hun locatie getransporteerd kunnen worden door hun transporteur onder het nieuwe regime. Overslag van deze grondstoffen buiten de zone is daarbij geen optie. Voorts geldt ook dat eindproducten niet van de Amsterdamse sites getransporteerd kunnen worden naar andere staten, zowel binnen als buiten de EU. Overslag van deze eindproducten buiten de zone behoort ook niet tot de mogelijkheden.

8. Verplaatsing van ondernemers naar de regio
Het verplaatsen van ondernemers naar de regio als gevolg van de milieuzonering is geen realistische optie, aangezien er in de regio ook beperkte ruimte beschikbaar is en bedrijven nog steeds de stad in moeten om hun diensten aan te bieden. Een meer praktische benadering is vereist om bedrijven in Amsterdam te ondersteunen bij het verbeteren van hun CO2 footprint, terwijl ze operationeel blijven in en om onze ondernemende stad.